Andere informatie en diensten van de overheid: 
www.belgium.be 🡕

federal logo .be
Logo FOD-SPF Economie
federal logo .be

Voorwoord
button service de controle

De controledienst

De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten is een dienst die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.
De Controledienst oefent in hoofdorde toezicht uit op de beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten. Specifiek ziet de Controledienst erop toe dat de titel 5 “Auteursrecht en naburige rechten” van boek XI in het Wetboek van economisch recht gerespecteerd wordt, alsook de uitvoeringsbesluiten ervan. Daarnaast beoordeelt de Controledienst de wettelijkheid van de interne regels van de beheersvennootschappen, met name de statuten en de innings-, tariferings- en verdelingsregels. Het betreft een prudentiële controle van de interne, boekhoudkundige en administratieve organisatie.

Meer informatie

Geïnde rechten

De volgende grafiek en tabel bevat de effectief door elke beheersvennootschap geïnde rechten, wat niet noodzakelijk overeenstemt met de rechten die in de loop van het boekjaar werden geboekt. Het betreft de auteursrechten en naburige rechten geïnd op het nationale grondgebied of geïnd in het buitenland voor rekening van personen die op het nationale grondgebied wonen. Klik om te vergroten.

Verdeelde rechten

De volgende grafiek en tabel bevat de verdeelde en aan de rechthebbenden betaalde bedragen.

Klik om te vergroten.

Schuld aan de rechthebbenden

De schuld aan de rechthebbenden is samengesteld uit de bedragen die nog door de beheersvennootschappen aan de rechthebbenden moeten worden betaald.

Klik om te vergroten.

button_actions

Acties en bevoegdheden

In 2022 heeft de Controledienst de recurrente activiteiten uitgeoefend die voortvloeien uit zijn bevoegdheden zoals vastgelegd in de boeken XI en XV van het Wetboek van economisch recht (WER). Overeenkomstig artikel XI.279 van WER oefent de Controledienst toezicht uit op de naleving van de bepalingen die van toepassing zijn op de beheersvennootschappen, collectieve beheerorganisaties en onafhankelijke beheerentiteiten.

Dat toezicht omvat onder meer:

  • een voorafgaand onderzoek in het kader van tariefvoorstellen,
  • wijzigingen aan statuten en verdeelreglementen van de beheersvennootschappen,
  • een interventie in het kader van mogelijke inbreuken op de bepalingen van boek XI van het WER door de beheersvennootschappen,
  • de behandeling van meldingen van een bij een beheersvennootschap aangesloten rechthebbende of van een gebruiker/debiteur van auteursrechten (organisator, ...).

Consulteer Titel 2 van ons jaarverslag om meer informatie over de hierboven aangehaalde punten te krijgen.

button_covid

Impact coronapandemie

Net als in vele andere landen heeft de pandemie in 2021 een aanzienlijke impact gehad op de culturele en de artistieke sector in België. Tijdelijke sluitingen van bioscopen, theaters, musea en andere culturele instellingen hebben geleid tot een inkomensdaling voor heel wat artiesten, schrijvers, musici en andere professionals uit de cultuursector die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van auteursrechten. Het jaarverslag bevat een diepgaande analyse van de impact van de Covid-crisis op de auteursrechtsector en een presentatie van de ondersteunende maatregelen die voor de sector zijn geïmplementeerd. Als u een gedetailleerd overzicht wilt van de algemene analyse over dit onderwerp, consulteer dan punt 2.7 en punt 3 van het jaarverslag.

Grafiek 11 vergelijkt het procentuele verschil tussen 2019 en 2020, het jaar waarin de impact van de pandemie het grootst was, met het verschil tussen boekjaar 2019, het jaar vóór COVID-19, en boekjaar 2021. Klik om te vergroten.

button-contactpoint

Een klacht indienen?

Het is de taak van de Controledienst erop toe te zien dat deze vennootschappen de wet en hun statuten toepassen, alsook de tarieven en de innings- en verdelingsregels. Gebruikers, rechthebbenden en derden kunnen een klacht indienen tegen een vennootschap voor het beheer van auteursrechten bij het Meldpunt van de FOD Economie (kies het scenario auteursrechten), wanneer de beslissingen en maatregelen van de beheersvennootschap niet overeenstemmen met haar wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen.


Om de Controledienst te contacteren

Het Contact Center staat elke werkdag tot uw dienst van 9 uur tot 17 uur.
Het is het enige contactpunt om in contact te komen met de FOD Economie.

Tel. : 0800 120 33
E-mail
 : info.eco@economie.fgov.be